Loading…

Referat fra generalforsamling

Moltrup Sogneforening, generalforsamlingen den 16.9.2010 kl. 19.00 i Moltrup forsamlingshus:

Med deltagelse af: Ib Hejnfeldt, Jens Chr. Jensen, Søren Christensen, Nis Ole Jensen, Henrik Pedesk, Jørgen Nissen, Mette Lassen, Lasse Baltzer, Arne Løndorf, Hans Henning Rasmussen, Michael Winther, Karin Bonde, Anton Toft, Ellen Qvortrup, Knud Isaksen, Anette Staub, Svend Erik Martensen og Hilda Janot.

Referat: Knud Isaksen

 

  1. Valg af dirigent.

Ib Hejnfeldt blev valgt. Han konstaterede, at indkaldelsen var indkaldt rettidigt, hvorved forsamlingen var beslutningsdygtig.

 

  1. Formandens beretning.

Kenneth fortalte, at der har været stor fokus på handleplanen, og den nåede i ”mål” i maj 2010. ”Det levende rum”, en af handleplanens punkter, står færdig og er klar til brug. Natur – og kulturformidlingen i Krejsel skov er undervejs.

Udvalgene er i gang på forskellige niveauer.

Det er fortsat vigtigt, at vi ser det som et mål, at fastholde udviklingen af området.

Et plus ved arbejdet med handleplanen, er at det er med til at udvikle og styrke sammenholdet i sognet.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

  1. Udvalgsberetninger.

Fællesnyt.

Ellen indledte med at fremhæve, at deadline bliver overholdt i stor stil, hvilket afhjælper redaktørens arbejde.

Der arbejdes mod, at Fællesnyt og sognets hjemmeside (OBM) får fælles regnskab.

Det reviderede regnskab blev fremlagt. Årets overskud er pr. 31.12.2009 520,- kr., havde brandværnet ikke bidraget med et tilskud på 3000,- kr., havde der været underskud.

Foreningerne og private benytter sig i mindre og mindre grad at kopieringsmulighederne, hvilket betyder et faldende indtægtsgrundlag for Fællesnyt, derfor skal der tænkes i en anderledes finansiering af Fællesnyt.

Dette betyder også, at kopimaskinen nærmest har udspillet sin rolle, og det besluttedes, at bestyrelsen afgør dens skæbne.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Forsamlingshuset.

Ib fremlagde det reviderede regnskab. Forsamlingshuset har kun været lejet ud 5 gange. Der er indkøbt borde og stole til erstatning af de udslidte.

Saldoen pr. 31.12.2009 viste 32.898,46 kr.

Natur – og kulturfornidlingsprojektet i Krejsel.

Knud orienterede om Moltrups og Bjernings menighedsråds arbejde med etablering af et lejrpladsområde med shelter, bålplads, borde og bænke i området til venstre for vejen lige inde skovbrynet, etablering af stianlæg med skiltning, og skiltning med oplysninger om skoven og Krejsel Voldsted. Alt sammen med tilskud fra Friluftsrådets Tips – og Lottomidler.

Trafikudvalget.  Jørgen orienterede om tunnelplanerne mellem Rougstrup og Moltrup. Endvidere arbejdes der på etablering af en sti mellem Moltrup og Bramdrup.

Hjemmesiden.

Michael fortalte, at hjemmesiden har fået nyt design. Der arbejdes på at få etableret en elektronisk infostander ved ”Det levende rum”, og at få materialet til Fællesnyt leveret elektronisk til webmasteren.

Udviklingsguppen.

Svend Erik fortalte, at det ikke gik så nemt, med samarbejdet med kommunen om at få udstykket byggegrunde i sognet. Alternativet kan være at sætte en entreprenør på sagen. Der arbejdes endvidere på at få etableret gang- og cykelstier.

”Det levende rum”.

Kenneth fortalte, at arbejdet er fuldført med et smukt resultat. Nu mangler der blot, at få færdiggjort dokumentationen i forhold til de bevilgende fonde.

Hjælp efterlystes til den almindelige vedligeholdelse af stedet.

Budgettet var på 370.000,- kr. plus værdien af det frivillige arbejde.

 

  1. Vedtægts ændringer.

§ 2. Ny tekst: Enhver borger i Moltrup Sogn eller medlem af en af de i Moltrup funderede foreninger er automatisk medlem.

            § 3. Ny tekst: Der opkræves ingen kontingent. Udgifter i forbindelse med udgivelsen af sognebladet Fællesnyt og Sognets hjemmeside dækkes af annonceindtægter samt tilskud fra foreningerne. Tilskuddets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

§ 4 A. Ny tekst: Generalforsamlingen vælger en formand for 2 år ad gangen, denne tegner foreningen.

§ 4 C. Ny tekst: Bestyrelsen konstituerer sig derefter med formand, revisor og sekretær.

§ 4 J. Ny tekst: Bestyrelsen varetager 2 pladser i repræsentantskabet for Haderslev Landdistrikts bestyrelse, formanden har automatisk den ene plads, den anden varetages af et bestyrelses-/udvalgsmedlem.

§ 5 D. Ny tekst: At drive sognets hjemmeside.

§ 5 E. Ny tekst: At varetage og ajourføre handleplanen.

§ 6 A 4. Ny tekst: Fastsættelse af tilskud til Fællesnyt og Hjemmeside.

§ 6 A 6. Ny tekst: Valg af formand i lige år.

§ 7. Ny tekst: En repræsentationskonto oprettes i Fællesnyts regnskab til afholdelse af generalforsamling og bestyrelsesmøder.

 

NB vedr. § 3: Tilskuddet til Fællesnyt og hjemmesiden fastsættes første gang på næste års generalforsamling på baggrund af et budgetoplæg.

 

  1. Indkomne forslag.

Ingen.

 

  1. Valg af formand.

Kenneth valgtes med akklamation.

 

  1. Evt.

Jørgen foreslog, at man skulle arbejde på at få indført byzone mellem Moltrup og Bramdrup, således at 50 km. begrænsningen også gælder mellem de to landsbyer.

Jens Christian talte for at få etableret en vejchikane på Møllesvinget ud for kirken. Talte også for at Fællesnyt bliver uddelt på Steppingvej helt ud til sognegrænsen.

Svend Erik uddelte ros til Freddy Hejnfeldt for stor indsats i forbindelse med ”Det levende    rum”.

Knud roste Kenneth for det store og veludførte arbejde i Sogneforeningen og for indlægget i Fællesnyt ang. vandalismen på sportspladsen.

Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden.